Sunday, 22 April 2012

TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA SUPER

Pelopor kepada teori ini adalah Donald E.Super. Beliau mencadangkan teorinya boleh diberi nama differential, development, social phenomenological psychology. Pendekatan Super menitikberarkan empat unsur utama iaitu peringkat hidup semasamencari vokasional, kematangan vokasioanal, pemindahan konsep kendiri vokasioanal dan corak kerjaya.

Terdapat 5 peringkat perkembangan dalam teori ini :

1. PERINGKAT PERKEMBANGAN
    Umur : daripada lahir hingga 14 tahun

Bahagian peringkat perkembangan 
* Bahagian fantasi (4-10 tahun)
* Bahagian minat (11-12 tahun)
* Bahagian kebolehan ( 13-14 tahun)

2. PERINGKAT PENEROKAAN
    Umur : 15 hingga 24 tahun

Bahagian peringkat penerokaan
* Bahagian tidak tetap (16- 17 tahun)
* Bahagian peralihan ( 18-21 tahun)
* Bahagian percubaan ( 22-24 tahun)

3. PERINGKAT KEMANTAPAN
    Umur : 25-44 tahun

Bahagian preingkat kemantapan
* Bahagian percubaan (25-30 tahun)
* Bahagian kestabilan (31-44 tahun)

4. PERINGKAT PERSARAAN
    Umur : 45- 64 tahun

5. PERINGKAT MENURUN
   Umur : 65 tahun ke atas

Bahagian peringkat penurunan
* Bahagian menurun (65-70 tahun)


No comments: